KJLØPSBETINGELSER FOR TER HURNE 

 

Generelt:

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av Paalerud & Kahlbom AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Paalerud & Kahlbom AS  så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.

Priser og levering:

Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører. På bestillingsvarer gjelder følgende innbetalingsrutine for Paalerud og Kahlbom AS: 50% av salgsummen ved bestilling og resterende 50% ved utsendelse fra produsent. Leveringstid blir estimert på ordrebekreftelse og faktura. Avik fra innbetalingsrutinen kan medføre forsinket leveranse og leveringsnekt. Forbruker vil få en ordrebekreftelse fra Paalerud og Kahlbom AS der en estimert leveringuke bli spesifisert. Etter forbruker har godtatt ordrebekreftlesen vil en faktura bli sendt ut, og etter motatt innbetaling på 50% av salgsummen vil gulvet settes i bestilling.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidsrommet fra vi har mottatt betaling til kunden mottar varene. 

Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover 7 dager kr 150 per dag. Slik lagring er begrenset til 4 uker. Dette forutsetter at ordren er 100 % betalt.

 

ALLE OPPGITTE LEVERINGSTIDER ER VEILEDENDE, og kan avvike.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Paalerud & Kahlbom AS, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Varelevering og Legging:

 

Ved levering til adresse, menes til gateadresse. Levering vil si at varen er levert bakkeplan. Det er ikke inkludert annen bæring om ikke annet er avtalt. Det tas ekstra betalt for bæring utover dette, for eksempel bæring opp flere etasjer.
Varen skal betales kontant før varen leveres ut.

Når kunden mottar varen, er kunden ansvarlig for og umiddelbart kontrollere varen for ytre skade. Dersom feil oppdages, må dette noteres på transportselskapets fraktbrev, og underskrives av kunde og sjåfør. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev. Ved oppbevaring er det forbrukers ansvar for forsvarlig lagring. Ved lagring utover satte parametre: 18-20 grader ved 35-55%rf er det forbruker som bærer fulle ansvaret for senskader.
Ved legging forutsettes plane og tørre undergulv, samt ryddige/rengjorte rom. Ved oppstart legging gjelder samme parametere som ved lagring. Ved avik fra satte parametere vil ikke oppstart på legging være mulig. Avvik i forbruk belastes etter enhetspris. Arbeidet utføres på dagtid. Det tas forbehold om pris- og leveringsendringer. 

Produktkontroll:

Forbruker må selv kontrollere inneklimatiske forhold før legging samt produktet før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil som er montert. 

Reklamasjon:

Før feil meldes til Paalerud & Kahlbom AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Paalerud & Kahlbom AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Paalerud & Kahlbom AS slik at Paalerud & Kahlbom AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Paalerud & Kahlbom AS melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp:

Paalerud & Kahlbom AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Paalerud & Kahlbom AS, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Paalerud & Kahlbom AS, dekker ikke Paalerud & Kahlbom AS disse utgiftene. 

Angrefrist:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). 

Ekstraordinære forhold:

Paalerud & Kahlbom AS er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis Paalerud & Kahlbom AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Paalerud & Kahlbom AS kontroll, og som Paalerud & Kahlbom AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Paalerud & Kahlbom AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Paalerud & Kahlbom AS side.

Salgspant/Betalingsvilkår:

Paalerud & Kahlbom AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om og får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene:

Paalerud & Kahlbom AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur:

Er Paalerud & Kahlbom AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Paalerud & Kahlbom AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook Black Round
  • YouTube - Black Circle